Bilen&Barlık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği  

Kişisel Verilen Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Bilen&Barlık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve
mahremiyetine oldukça önem veriyoruz ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün
olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz.  Kişisel verilerinizi 6698 sayılı “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri
sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz. Kişisel verilerin; toplanması,
kullanım amacı , işlenmesi, aktarımı, saklama süresi ile veri gizliliği ve koruma faaliyetlerinin
sorumluluğunu, KVKK ve ikincil mevzuat kapsamında yerine getirmekteyiz. İşbu Aydınlatma
Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun
Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin
toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla
aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile
ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel
Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır. Bu
amaçla güvenlik tedbirleri almakta ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmekteyiz, kişisel
verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel
veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza
etmekteyiz.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metni ile kişisel veri koruma ve işleme
politikamızı , ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı,
aktardığımızı ve koruduğumuzu açıklamaktayız.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI
  Bilen&Barlık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen
  yasal düzenlemeler ile ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekte ve
  muhafaza etmekteyiz. Kişisel verileriniz, sağlık hizmetlerinin yasal çerçevede verilebilmesi ve bu
  kapsamda Bilen&Barlık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ile
  diğer yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. Kişisel
  veriler, verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak şekillenmekle birlikte otomatik ya da otomatik
  olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar,
  online hizmetler, WhatsApp ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.
  Kişisel verileriniz Bilen&Barlık Ağız ve Diş Polikliniğimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe
  oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında
  tutulabilecektir.
  Kişisel Verileriniz;
  Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız,
  doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, kliniğimizce oluşturulan hasta dosyası içeriği ile
  sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta

adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme, kredi kartı, banka bilgileri ve faturalama bilgileriniz gibi
finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle
edinilen sesli ve/veya dijital bilgiler; Kliniğimizi ziyaretinizde elde edilen ve/veya edilebilecek
görüntülü ve/veya sesli kamera kaydı görüntüleriniz; tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel
nitelikli kişisel verileriniz; özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu
verileriniz, internet sitemiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz ödeme ve faturalama
bilgileri gibi finansal verileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli olabilecek
verilerinizden gerekli olanlar kliniğimiz tarafından işlenecektir.
Yine, Bilen&Barlık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Bilen&Barlık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin
online hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı
merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Kliniğimizin düzenlediği eğitim, seminer veya
organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaretiniz veya bu sitelerde
gezinmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde işlenecektir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve
genel nitelikli kişisel verileriniz, Kliniğimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;
Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz;

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler
  Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması
  Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki
  yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
  hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansman planlaması,
 • Hizmetlerimiz karşılığının faturalandırılması,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen
  bilgilerin paylaşılması,
 • Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal
  mutabakat sağlanması;
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizin haberdar edilebilmeniz,
 • Kampanya ve bilgilendirmelerin mesaj, e-posta veya başka şekillerde yapılması,
 • Kliniğimizin iç işleyişinin planlanması,
 • Suiistimal ve/veya yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Bilimsel araştırma yapılması,
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Kliniğimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve
  idari tedbirlerin alınması,
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık
  hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizin saklanması ile ilgili mevzuat
  gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri
  amaçlarla işlenebilecektir.
  Ayrıca kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler
Kanunu ve Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması
Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde
işlenebilecek olup Bilen&Barlık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki
arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında
tutulabilecektir. Ayrıca, Klinik çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklar kapsamında, çalışan
memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ile iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile
işverenin yönetim hakkı gereğince tarafımızdan veya işbirliği yaptığımız veya yetkilendirdiğimiz
gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR
  Kişisel verileriniz, Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:
 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Aile Hekimliği Merkezleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri)
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Türk Diş Hekimleri Odası,
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler, tahkim yargılamasında hakem veya hakemler,
  -Yargı organları ve/veya idari makamlar ( istenilen bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi
  anlamında)
 • Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü
  kişiler,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık
  aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler
  -Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  (yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi anlamında )
  -Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz,
  destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile KVKK’nun 8. ve 9.
  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve
  sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Bilen&Barlık Ağız ve
  Diş Sağlığı Polikliniği sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi
  amacı ile KVKK da belirlenen ilkeler çerçevesinde toplanır.
  4.VERİ İŞLEME SÜRESİ
  Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Bilen&Barlık
  Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tabi olduğu mevzuat ve ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer
  alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme
  sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.
 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
  İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi
  talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve
  bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine
  ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin
  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
  zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  Bilen&Barlık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği kişisel verilerinizi yasanın emrettiği yasal düzenlemelere
  uygun olarak korumaktadır. Kliniğimiz tarafından kişisel verilerinizin korunması için idari ve teknik
  anlamda güvenlik tedbirleri alınmış ve bundan sonra da alınmaya devam edilecektir. Kanun
  kapsamındaki talepleriniz www.bilenbarlik.com.tr web adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru
  Formu doldurularak Atatürk Mahallesi, Adnan inanıcı cadde no 26/A-1 adresine elden teslim edebilir,
  noter kanalıyla gönderebilir veya Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza
  Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza
  ile imzalayarak, ( bilenbarlik27@gmail.com)
  Adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bilen&Barlık Ağız ve Diş Polikliniğimize ilettiğiniz
  talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna
  Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında,
  yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.
  AÇIK RIZA METNİ

Bilen&Barlık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Bilen&Barlık Ağız ve Diş Sağlığı
Polikliniği’nin Kişisel Verilerimi aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim. 
Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak .
Bilen&Barlık Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası,
tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da
sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü,
bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere
bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik
ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların
gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine
ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen
kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak ve bilgi sahibi
olarak, açık rızamla onay veriyorum.